Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar

Bu projedeki ortaklarımız

2023

Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle yürüttüğümüz Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek programı kapsamında geliştirilen “Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar” projesi daha demokratik bir yerel yönetişim için kentlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını hayata geçirme ve izlemede veri ile ilgili paydaşlarını buluşturma kapasitesini artırmayı hedefler.

FNS’nin katkılarıyla 2016’da başlattığımız “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Bu program altında şimdiye kadar e-katılım, kadın katılımı, kapsayıcı yönetişim, yenilikçilik, veriye dayalı yerel politika, veri ekosisteminin güçlendirilmesi, veriye erişim ve topluluk odaklı veri/gönüllü coğrafi bilgi konuları çalışıldı.

Programın 8. yılında “Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar” projesi, kentlerin veri ile ilgili paydaşlarını bir araya getirerek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma yolunda veriye dayalı politika üretme süreçlerini geliştirmeyi amaçlar. 2020 yılında aynı program çatısı altında gerçekleştirdiğimiz “Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi” projesinin devamı niteliğindeki bu projede yereldeki karar alıcıları, sivil toplumu, akademiyi ve özel sektörü aynı masa etrafında toplayarak “Veriyi nasıl daha iyi toplar/analiz eder/paylaşırız?”, “Sürdürülebilir şehirler için yenilikçi kararların alınması ve eyleme geçilmesi konusunda nasıl etkili iş birlikleri geliştirebiliriz?” gibi sorunsalları tartışmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda 3 ilde yuvarlak masa toplantıları düzenleyecek, kentlerin sürdürülebilirlik politikaları ve eylemleri için güçlü veri ekosistemlerinden nasıl yararlanabileceğine yönelik bir politika raporu geliştirecek, ayrıca, 3 podcast yayını ve proje tanıtım toplantısı ile çıktıları daha geniş bir kitle ile paylaşacağız.

Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar2024-02-01T14:45:19+03:00
Go to Top