Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (“TESEV“) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle, TESEV olarak https://www.tesev.org.tr sitesinden (“Web Sitesi”) faydalanan kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ve KVKK’da tanımlı şekli ile veri sorumlusu TESEV olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Merkezi Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kahan Apt. No: 40 / 5 34367 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı veri sorumlusu sıfatını haizdir.

2. Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Web Sitesi’ne gerçekleştireceğiniz ziyaretiniz kapsamındaki işleme faaliyetleri:

 • Web Sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresiniz, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı; işbu faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Kullandığımız çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • Gerçekleştireceğiniz içerik arama bilginiz de hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla işlenecektir.
 • Kişisel verileriniz ayrıca idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması amacıyla işlenecektir.
 • Yukarıda belirtilenlere ek olarak durumun özelliklerine uygun olarak bir kısım kişisel verileriniz ayrıca işlenebilecektir. Örneğin bizimle e-posta aracılığıyla iletişime geçmek isteyen üçüncü kişilerin, TESEV çalışanlarıyla gerçekleştirdikleri yazışmalar kapsamında yer alabilecek ad, soyad, telefon numarası ve e-posta içeriğindeki diğer çeşitli kişisel verileri, TESEV’in e-posta sunucularında saklanmaktadır. Benzer şekilde, TESEV’e posta veya e-posta ile gerçekleştirilen çeşitli başvuru, şikâyet, talep ve istekler içeriğindeki kişisel veriler de TESEV tarafından işlenebilmektedir.
 • Bu kapsamdaki işleme faaliyetlerinin amacı, karşı tarafla iletişim kurulabilmesi, ilgili yazışmanın amacının yerine getirilebilmesi, haklarımızın korunması ve işleme alınan başvuru, şikâyet, talep ve isteklerin sonuçlandırılabilmesidir.
 • Web Sitesi bünyesine yeni kaynak eklemeleri ve/veya Web Sitesi altyapı güncellemesi yapıldığı durumlarda bilgilendirilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;
  • TESEV’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TESEV’in meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla aşağıdaki şekillerde toplanmaktadır:

 • TESEV kişisel verileri Web Sitesi üzerindeki çerezler aracılığıyla, elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla veya yazılı olarak, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında toplamaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışına Aktarılması

TESEV, kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

5. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla TESEV’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Talepte bulunmak için başvuru formunu inceleyiniz.