İstanbul 95: İstanbul İlçe Belediyeleri’nde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması

Bu projedeki ortaklarımız

2016 - 2018

İstanbul İlçe Belediyeleri’nde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması projesi, Bernard van Leer Vakfı’nın uyguladığı İstanbul 95 programının veriye dayalı yerel politika yapma boyutunu oluşturmaktadır. Proje, karar alıcıların veri temelli politika yapmalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

İstanbul 95: İstanbul İlçe Belediyeleri’nde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması2019-09-18T14:35:35+03:00

TESEV, Bernard van Leer Vakfı’nın desteği ve Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi işbirliğiyle, İstanbul ilçelerinin sosyo-ekonomik farklılaşması çerçevesinde, ilçe belediyelerinin çocuğa ve aileye yönelik sosyal hizmetlerinin kapsamlı bir envanterini çıkarmayı ve bu hizmetlerin dağılım ve içeriklerinin iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Proje üç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak İstanbul ilçeleri, coğrafi bilgi sistemi ortamında geçerli mahalle altlıkları kullanılarak eğitim, yaş grubu ve gelir boyutları üzerinden haritalanmıştır. Ortaya çıkan güncel ve ayrıntılı haritalar çocuk nüfusun ilçelerde dağılımı, ilçeler ve mahalleler arası eğitim ve gelir farklılaşmasını açıkça ortaya sermektedir. İkinci aşamada yürütülen saha çalışması ile 39 ilçe belediyesi ile görüşülerek belediyeler tarafından sağlanan çocuğa ve aileye yönelik eğitim, sağlık, parklar ve yeşil alanlar, sosyal yardım gibi hizmetlerin incelemesi yapılmıştır. Bu aşamada verilen hizmetlerin niteliği, idaresi, çalışanları ile hizmetlerden faydalananların demografik özellikleri gibi birçok değişken incelenmiştir. Toplanan ve incelenen tüm veri etkileşimli olarak haritalanmış ve başta karar alıcılar olmak üzere, tüm ilgili paydaşların kullanımı için belediye.istanbul95.org sitesinde yayınlanmıştır.

Yine bu aşamada seçilen dört pilot belediyede envanter incelemenin ötesinde derinlemesine görüşmeler yapılarak, özellikle hizmet sağlayanların kısıtları ve hizmetlerden faydalanması beklenen nüfusun ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Son aşamada ise ilk iki aşamada ortaya çıkan sonuç ve haritalar bir araya getirilerek, projenin ara döneminde düzenlenen belediye ve sivil toplum katılımlı toplantıda ortaya çıkan görüşlerin de katkısıyla; sosyal hizmetlerin ilçeler içinde ihtiyaçlara göre dağılımı ve hizmet kalitesini iyileştirme için politika önerileri geliştirilmiştir. Proje raporu yayınlanmıştır.

Go to Top