Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 Yerelde STK’lara Yerel Yönetimler İle İş Birliğinde Ne Tür Fırsatlar Sunuyor?

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak ve Tüm Kadınlar ve Kız Çocuklarını Güçlendirmek” 2015 yılında belirlenen ve 2030’u hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’dan Amaç 5’tir. 30 yılı aşkın süredir devam eden sürdürülebilir kalkınma gündeminin somutlaşmış hali olan SKA’lar yerel yönetimler için birçok alanda olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusundaki çalışmalar için de önemli bir çerçeve ve yol haritası sunmaktadır. Bu bilgi notu, hem yerel yönetimler hem de sivil toplum örgütleri için SKA5 odağında SKA’lar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yereldeki çalışmalar için bilgi verici bir giriş metni olmayı amaçlamaktadır.

2021-02-28T14:11:13+03:00, |

Türkiye’de Koronavirüs Günleri: Despotik Leviathan’ın Gölgesinde Yönetişim Kavramını Düşünmek

David Harvey’nin deyimiyle zamanın ve mekânın sıkıştığı dünyamızda, Koronavirüs salgınının (Kovid-19) bıraktığı iz diğer salgınlara kıyasla çok daha fazla olacağa benzer. Sormamız gereken soru şu, bu büyüklükteki bir salgında bir hükumetin başarılı ya da başarısız olduğunu nasıl belirleriz? Bu sorunun objektif bir yanıtı varmış gibi gözükse de aslında yanıtın, yanıt verenin siyasal duruşu, dünya görüşü ya da parti tercihinden etkileniyor olması kaçınılmaz.

Ortadoğunun Doğusunda İşbirliği Tesisi

Bu araştırmasında Paul Salem, her ne kadar İran’ın nükleer programının yarattığı kriz ortamında ilerleme zor olacak gibi gözüküyor olsa da, Orta Doğu’nun doğusundaki devletlerin uzun dönemde istikrar ve refah alanında ve bu alt-bölgede bir işbirliği platformu kurmak konusunda ortak çıkarlara sahip olduklarını, karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış güvenlik ilkelerine dayanan bu işbirliği platformunun tehditleri bertaraf edecek, gerilimi azaltacak, ortak ekonomik çıkarlar yaratacak ve bölgede daha ılımlı bir siyaset ortamı yaratılmasına ön ayak olacağını ön görmektedir.

2019-07-25T18:06:10+03:00, |

Daha İyi Toplumsal Cinsiyet Politikaları için Eşitsizliklerin İncelenmesi

Daha İyi Toplumsal Cinsiyet Politikaları için Eşitsizliklerin İncelenmesi projesi İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikaları güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje, kadın ve kız çocuklarının ekonomik, siyasal ve sosyal hayata demokratik katılımı için toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını desteklemeyi hedeflemektedir. Proje, a) toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların güçlendirilmesi gereken birincil alanlara ilişkin verileri değerlendirmeyi, b) eşitlikçi toplumsal cinsiyet politikaları için bu alanlarda karar alma süreçlerini iyileştirmeyi ve c) kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek için politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Proje, hem nitel hem de nicel yöntemler kullanılarak farklı eşitsizlik alanlarındaki verileri bir araya getirmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalar geliştirme önündeki engelleri ve fırsatları inceleyerek, bu alanlarda kesişen eşitsizlikleri bütüncül bir şekilde ortaya koymayı ve veriye dayalı toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

2022-03-24T12:21:45+03:00, |

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Politika İçin Bir Model

"Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi iş birliği ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle yürüttüğü Yerel Yönetimleri ve Sivil Toplum Örgütlerini Desteklemek: Kentsel Ölçekte Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin İncelenmesi Projesi kapsamında hazırlanan rapor, mahalle bazında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gösteren haritalar aracılığıyla yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin hizmetlerini, savunuculuk faaliyetlerini ve katılımcı karar alma süreçlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Rapor, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini mahalle bazında ortaya koyan tematik haritalar ve sentez haritalarını sunduktan sonra, farklı toplumsal cinsiyet eşitsizliği profillerine göre seçilen dört mahalle için mekânsal politika önerilerini ortaya koymaktadır. Rapor, haritaların nasıl değerlendirilebileceği konusunda ileriki çalışmalara bir model oluşturmayı da hedeflemektedir."

2022-03-24T12:33:48+03:00, |

Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)

“Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)” projesi afet üzerinde çalışmakta olan veya çalışma potansiyeli olan sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemeyi ve Türkiye'de afetler için daha güçlü bir sivil toplum ağı oluşturarak akıllı sürdürülebilir şehirleri desteklemeyi hedefler. FNS’nin katkılarıyla 2016’da başlattığımız “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Bu program altında şimdiye kadar e-katılım, kadın katılımı, kapsayıcı yönetişim, yenilikçilik, veriye dayalı yerel politika, veri ekosisteminin güçlendirilmesi ve veriye erişim konuları çalışıldı. 2022 yılında ise proje Gönüllü Coğrafi Bilgi kavramına odaklanıyor. 2022 projesi sürdürülebilir kentler için kentli katılımının önemini vurgularken afet yönetiminde sistem ve vatandaşlar arasındaki dijital uçurumu ortadan kaldırmak için, toplulukların gönüllü katılımına ve yerel bilginin serbest akışına izin verecek sürecin nasıl tasarlanabileceğini sorguluyor. Bu amaçla seçilecek mahallelerde gönüllüler ile birlikte çalışmayı ve yerel yönetimler ve afet konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ile GCB üzerine diyaloglar geliştirilmesini planlanıyor.

2022-02-21T14:42:41+03:00, |

Yerel Yönetimlerde Kadına Yönelik Sosyal Politika ve Hizmetler

Bu değerlendirme notunda, belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut mekanizmaları ne ölçüde kullandıkları ve bu alanda daha etkin hizmet ve politikalar geliştirilmesinin önündeki engeller incelenecektir. Bu incelemede belediyelerin kamu kurumları ve sivil sektörle kuracakları iş birlikleri ile uygulamadaki program ve sözleşmeleri benimsemelerinin bu engelleri aşmak için nasıl fırsatlar sunabileceğine dair önerilerde bulunulacaktır.

Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim: Afet ve Bina Verisi Üzerinden Bir İnceleme

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın, Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’dan bu yana yürüttüğü "Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek" programı kapsamında “Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim” projesi dahilinde hazırlanan "Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim: Afet ve Bina Verisi Üzerinden Bir İnceleme" başlıklı rapor, Türkiye'deki demokratik kent yönetişiminde inovasyon ve kentlerin veri toplama, analiz etme ve herkes için veriyi açma kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Rapor, İstanbul, New York ve Münih kentlerinde afet ve bina verisi üzerinden (1) mevcut durum ve devam eden çalışmaları, (2) veri güncelliği ve kalitesi ve (3) veriye erişim konularına odaklanarak, İstanbul'da afet yönetimi ve afete ilişkin bina ve ulaşım verilerine erişim üzerinden tespit edilen sorunlara, New York ve Münih kentlerindeki deneyimden ilhamla çözüm önerileri sunmaktadır.

2021-12-03T15:48:59+03:00, |

Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları için Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi

"Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları için Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi” Projesi, İzmir ve Balıkesir’de toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve dağılımlarını hakkında mahalle düzeyinde erişilebilir veri sunmayı ve bu veriyi interaktif bir platformda görselleştirerek veriye dayalı karar almanın önemini vurgulamayı hedeflemektedir. Proje böylece STK’lar ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini güçlendirerek sivil toplumun savunuculuk faaliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Mekansal ve kentsel kanıtlara erişim, kadın STK'ların belediyelere ve diğer kamu kurumlarına toplumsal cinsiyet eşitliği temelli kentsel yönetişim için yeni, çeşitlendirilmiş ve somut talepler sunmasına olanak tanıyacaktır. Kadın STK'lar bilinçli katılım ve cinsiyet eşitliği için savunuculuk fırsatları bulacaktır.

2021-09-17T16:02:08+03:00, |

Türkiye Küresel İklim Rejimi’ne Neden Uyum Sağlamalı?

Türkiye ekonomisinin yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğu açık. Mevcut yapı altında gençlere iş ve umut, topluma güvenli bir gelecek sunmak mümkün değil. Dolayısıyla iyi tasarlanmış bir dönüşüm programıyla bu kısır döngüyü tersine çevirip dayanıklı ve gelecek vadeden bir ekonomik yapı kurmak gerekiyor. Yeşil Yeni Düzen bu rejimin kurucu dinamiği olarak karşımıza çıkıyor.

2022-03-24T19:26:08+03:00, |

Yerel Yönetimleri ve Sivil Toplum Örgütlerini Desteklemek: Kentsel Ölçekte Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin İncelenmesi

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle yürütülen “Yerel Yönetimleri ve Kadın Sivil Toplum Örgütlerini Desteklemek: Kentsel Ölçekte Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin İncelenmesi” Projesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında erişilebilir mekânsal veriler sunarak yerel yönetimleri (çoğunlukla belediyeler, Bakanlıklar ve il müdürlükleri, muhtarlar) ve kadın sivil toplum kuruluşlarını (STK'lar) bilgilendirmeyi; böylece katılım ve savunuculuk rollerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje İstanbul’da uygulanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kent için yerel yönetimleri ve kadın sivil toplum örgütlerini desteklemek, öncelikle eşitsizliklerin yeri, niteliği ve türü hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Proje kapsamında kentte toplumsal cinsiyet eşitsizliği göstergeleri olan verinin mahalle düzeyinde toplanması; bu verinin analizi ve haritaları ile İstanbul’un toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin interaktif bir arayüz üzerinde görselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu göstergelerin dağılımları ve mekânsal profillerine göre, yerel yönetimler ve kadın sivil toplum örgütlerinin sorunlar ve çözümleri hakkında birlikte çalışması sağlanacaktır. Böylece cinsiyet eşitliğine duyarlı bir kent için yerel yönetimler ve kadın sivil toplum kuruluşları desteklenecektir.

2022-03-02T16:13:42+03:00, |

2020 Faaliyet Raporu

Düşünce kuruluşlarını bağımsızlık, güvenilirlik, kamu politikalarına etki etme gibi birçok değişken üzerinden değerlendiren, Pennsylvania Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Programı’nın Düşünce Kuruluşları Küresel Endeksi (Global Go To Think Tank Index) 2020 Raporu Ocak ayında yayınlandı. Rapora göre TESEV dünyada 11.175 düşünce kuruluşu arasında, ABD dahil listede 79., ABD hariç listede 40., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 10. en iyi düşünce kuruluşu oldu. TESEV dünyada kamu politikalarına en çok etki eden düşünce kuruluşları listesinde bu yıl bir sıra yükselerek 27. sırada yer aldı. TESEV bu yıl da listelere Türkiye’den en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu olma özelliğini korudu. Bu sene bunlara ek olarak Covid-19’a en iyi politika önerisi ve kurumsal yanıt veren düşünce kuruluşları listesi de hazırlandı. Sıralama yapılmayan bu listeye de Türkiye’den yalnız TESEV girdi.

2021-04-12T11:33:55+03:00

Kentte Çocukların Oyunu için Veriye Dayalı Strateji Geliştirme

Çocukların kentte keşfetmek, sosyalleşmek ve oynamak için hangi alanları kullandıklarını düşünürsek; sokaklar, okul bahçeleri, parklar ve yeşil alanlar ile kendilerine ayrılmış ve gelişimlerine destek sağlaması hedeflenen oyun parkları ilk akla gelenler olur. Çocukların gündelik kent yaşamlarında yoğun yer tutan bu alanlar yerel yönetimler tarafından tasarlanır ve planlanır. Kentte çocuklara özel yaratılmış alanlar olan oyun parkları da dahil olmak üzere tüm kentsel ve yeşil alanlar, çocukların ihtiyaçlarını ve tercihlerini içeren mekânsal planlama ve kalite faktörlerine bağlı olmalıdır. Planlamanın yapılması ise veriden yararlanılmasını gerektirir.

2021-09-10T09:43:57+03:00, |

Türkiye’de Çocuk Verisine Erişim: Kent95 Projesi Deneyimi Üzerinden Bir Değerlendirme

İsabetli, etkili ve ölçülebilir kentsel politika geliştirmek için veriden yararlanmanın gerekliliği günümüzde birçok yerel yönetim ve sivil toplum örgütü tarafından dile getirilmekte; hatta yerel yönetimlerin bir kısmı veri üretimi ve kullanımına yönelik çalışmalarını artırmış bulunmaktadır. Ne var ki, kurumların veriye erişim, veri elde etme ve sistemli veri üretmede yaşadığı bazı sorunlar mevcuttur. Bu raporun amacı özellikle erken çocukluk dönemi ile ilgili verilere odaklanarak yaşanılan bu sorunları nedenleriyle birlikte ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır.

2021-09-10T09:44:44+03:00, |

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yerel Hizmetlerde Sivil Toplumun Değişen Rolü

Yerel hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine daha duyarlı hale gelmesinde sivil toplum ile iş birliği yerel yönetimler için sayısız imkanlar sunmaktadır. Yerel yönetimlerin de halihazırda politika geliştirme ve karar alma süreçlerinde çok paydaşlı bir etkileşime ihtiyaç duydukları ve sivil toplum katılımını sağlama sorumluluklarının olduğu düşünülecek olursa, sivil toplum örgütleri (STÖ) için de bu konuda sayısız imkan bulunduğu söylenilebilir. Ancak çoğu zaman STÖ’lerin bu imkanları yerel yönetimler için görünür kılması ve proaktif bir şekilde yerel yönetimleri yönlendirerek bu süreçlere rehberlik etmeleri gerekebilir. Biz de bu değerlendirme notunda STÖ’ler tarafından özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet geliştirme konusunda bu iş birliği alanlarının ve imkanlarının nasıl oluşturulacağı konusunu ele alacak ve mevcut bazı örnekleri sunacağız.

2021-02-26T13:35:45+03:00, |

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yerel Yönetişim: Merve Demircan

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Yönetişim İçin STK - Belediye İş Birliğinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen web seminerinde Merve Demircan (Yenimahalle Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Proje Ofisi Proje Koordinatörü), "Belediyeler toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığı nasıl tasarlıyor? Yenimahalle Belediyesi'nde bunu nasıl anlıyoruz?" ve "Belediyeler, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı stratejik plan hazırlama konusunda nerede eksik kalıyor?" sorularını yanıtlıyor.

2021-03-08T15:27:03+03:00, |

Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi Web Semineri: Neslihan Öztürk

Friedrich Naumann Vakfı (FNS) desteği ile yürütülen Sürdürülebilir Bir Kent İçin Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi adlı proje kapsamında ve TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan’ın moderatörlüğünde 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen web seminerde Bernard van Leer Vakfı Protokol Koordinatörü Neslihan Öztürk, “Kent95’te hangi aktörler, nasıl bir süreçle bir araya getirildi? Bu süreçte ne tür fırsatlar ve engellerle karşılaştınız?” sorusunu yanıtlıyor.

2021-03-09T16:28:14+03:00, |

Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi Web Semineri: Murat Tülek

Friedrich Naumann Vakfı (FNS) desteği ile yürütülen Sürdürülebilir Bir Kent İçin Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi adlı proje kapsamında ve TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan’ın moderatörlüğünde 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen web seminerde kent araştırmacısı Murat Tülek, “Veriye dayalı karar almada ve kentsel politika oluşturmada açık verinin getirdiği avantajlar nelerdir?” sorusunu yanıtlıyor.

2021-03-09T16:28:07+03:00, |

Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi Web Semineri: Güler Sağıt

Friedrich Naumann Vakfı (FNS) desteği ile yürütülen Sürdürülebilir Bir Kent İçin Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi adlı proje kapsamında ve TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan’ın moderatörlüğünde 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen web seminerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Güler Sağıt, soruları yanıtlıyor.

2021-03-09T16:27:39+03:00, |

Hem İklimi Hem Adaleti Savunan Bir Hareket: İklim Adaleti Hareketi

Bu yazı, iklim siyasetinin daha “çoğulcu”, “renkli” ve “umut vadeden” yüzüne bakarak gezegenin yaşamakta olduğu en büyük krizlerden birine alternatif sunarken, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda köklü dönüşümlerin çağrısını yapan İklim Adaleti Hareketi’nin ortaya çıkış ve gelişim aşamalarını ele almaktadır.

2020-10-12T15:48:05+03:00, |

TESEV Söyleşileri: Kent Yönetiminde Veri Paylaşımı: Prof. Rob Kitchin

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 2016 yılından bu yana Friedrich Naumann Vakfı (FNS) desteği ile Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek adlı programı yürütmektedir. Program bu yıl veriye-dayalı karar alınmasına imkân verecek uygulamaları ortaya koymak üzere birlikte çalışması gereken paydaşlar arasında uyumlu bir veri alışverişi ortamının, yani iyi bir “veri-ekosisteminin”, tesis edilmesi konusuna odaklanmaktadır. Tartışmaya uzman görüşü ile katkı sunmak üzere TESEV, Maynooth Üniversitesi’nden Prof. Rob Kitchin ile bir video mülakat gerçekleştirmiş ve bu mülakatın kaydından sekiz bölümden oluşan kısa klipler üretmiştir. Bu kliplerin üretilmesindeki amaç, Prof. Kitchin’in konudaki deneyim ve görüşlerinden, Türkiye’de iyi bir veri-ekosistemi için birlikte çalışması gereken kurum ve kişilerin fayda sağlamasına yardımcı olmaktır. Dublin Kent Paneli dâhil pek çok projede baş araştırmacı olarak görev almış olan, veriye-dayalı karar alma ve veri-ekosistemleri hakkında önemli yayınları bulunan Prof. Rob Kitchin’in sunduğu görüşler, kent yönetiminde veri paylaşımı konusunda etkili ve sağlıklı ortaklık modelleri için bir rehber niteliğindedir.

Web Seminer: Sürdürülebilir bir Kent için Veri Ekosisteminin İyileştirilmesi

Moderatör: Dr. Itır Akdoğan – TESEV Konuşmacılar: Prof. Dr. Emre Erdoğan – İstanbul Bilgi Üniversitesi Güler Sağıt – İzmir Büyükşehir Belediyesi Murat Tülek – Kent Araştırmacısı Neslihan Öztürk – Bernard van Leer Vakfı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 2016 yılından bu yana Friedrich Naumann Vakfı (FNS) desteği ile Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek adlı programı yürütmektedir. Program bu yıl veriye-dayalı karar alınmasına imkân verecek uygulamaları ortaya koymak üzere birlikte çalışması gereken paydaşlar arasında uyumlu bir veri alışverişi ortamının, yani iyi bir “veri-ekosisteminin”, tesis edilmesi konusuna odaklanmaktadır. Program kapsamında TESEV, 14 Temmuz 2020 tarihinde ilgili kurum ve sektörlerden temsilcileri bir araya getiren bir Web Seminer düzenlemiştir. TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan’ın moderatörlüğünde, iyi bir veri ekosistemi için birlikte çalışması gereken sektörleri temsil eden konuşmacılar, Türkiye’de yerel yönetimler için veri-ekosisteminin geliştirilmesi üzerine üretken ve yapıcı bir tartışma sürdürmüştür.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Yönetişim İçin STK – Belediye İş Birliğinin Güçlendirilmesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Yönetişim İçin STK – Belediye İş Birliğinin Güçlendirilmesi projesi, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, sivil toplum örgütleri ile belediyelerin iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje, a) sivil toplum örgütleri ile belediyenin stratejik planlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olması için birlikte planlama ve b) toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişim için izleme ve değerlendirme kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Proje İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Kars kentlerinde uygulanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişim için STK – belediye iş birliğinin güçlendirilmesi, artan bilgi, deneyim ve ağlar ile mümkündür. Bu proje, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren STK’lara, belediyelerin stratejik planlarını birlikte planlamaları için ihtiyaç duydukları kavram ve yöntemler hakkında eğitimler vererek belediyelerle demokratik iş birliğinin güçlendirilmesi için kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede STK’lar ile belediyeler arasında daha istikrarlı ve demokratik bir etkileşim gelişmesi hedeflenmektedir. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’ların yereldeki Kent Konseyi Kadın Çalışma Gruplarına katılımını teşvik etmektedir. Bu gruplar STK’ların sadece yerel ağlara değil, aynı zamanda kentsel yönetişimde karar alma mekanizmalarına katılmalarına imkân sağlamaktadır. Proje, stratejik plan izleme ve değerlendirmesi için gerekli bilgi ve araçları sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel yönetişim için STK - belediye iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

2021-04-06T17:24:45+03:00|

Yeni bir arama ister misiniz?

Aradığınızı bulamadınız mı? Farklı bir ifade ile tekrar arama yapabilirsiniz!

Go to Top