Ana SayfaProjelerGeçmiş ProjelerKent95: Veriye Dayalı Politika Aracı

Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı

Bu projedeki ortaklarımız

2016 - 2020

Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi, illerin kendi içlerindeki sosyo-ekonomik farklılaşmaları çerçevesinde, çocuğa yönelik sosyal hizmetlerin kapsamlı bir envanterini çıkarmayı ve bu hizmetlerin dağılım ve içeriklerinin iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bernard van Leer Vakfı’nın desteklediği projeyi Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) yürütmektedir. Projenin çeşitli aşamalarında Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile işbirliği yapılmıştır.

http://harita.kent95.org/

Üç aşamalı projenin ilk aşamasında Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi tarafından İstanbul, İzmir ve Gaziantep il ve ilçeleri coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında geçerli mahalle altlıkları kullanılarak yaş ve ortalama rayiç bedel değişkenlerinin analiz edilmesi ile elde edilen kategoriler üzerinden haritalanmıştır. Bu şekilde elde edilen mahalle kategorilerini gösteren haritalar, çocuk nüfusun ilçelerde dağılımını, ilçeler ve mahalleler arası gelir farklılaşması ile birlikte açıkça ortaya sermektedir. Rayiç bedel ve yaş gruplarını sentezleyen haritalara ek olarak, çocuk nüfus oranını daha basit şekilde göstermek için, mahalledeki 0-4 yaş çocuk nüfusunun tüm ilçedeki 0-4 yaş çocuk nüfusuna oranını gösteren haritalar da interaktif platformda mahalle düzeyinde bir altlık harita seçeneği olarak sunulmuştur. 2020 yılında altlık haritalara eğitim haritaları da eklenmiştir. Analiz sonucundaki kategoriler ile yüksek, orta ve düşük eğitim seviyelerinin kent içindeki dağılımı görselleştirilmiştir. Haritalar kadın, erkek ve tüm nüfus için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

İkinci aşamada, çocuğa ve ebeveyne yönelik hizmetlerin ve yardımların bir envanteri çıkarılmıştır. 2017 yılında İstanbul’un tüm ilçe belediyelerinden toplanan bilgilere ek olarak 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ile kamu ve özel okul öncesi eğitim ve sağlık kurumları ile ilgili veriler belli değişkenler üzerinden toplanmıştır. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir merkez ilçe belediyeleri tarafından verilen hizmet ve yardım verileri de veritabanına dahil edilmiştir. Belediye hizmet ve yardım verileri çok kapsamlı bir anket aracılığıyla toplandığı için detaylı bir veritabanı oluşturulabilmiştir. Ancak, diğer kamu ve özel eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilgili veriler aynı detaya sahip değildir. 

Son aşamada ise, oluşturulan hizmet ve yardım envanteri, bu hizmet ve yardımlara ihtiyacın görece fazla olduğu bölgelere dair fikir verecek altlık haritalar üzerine yerleştirilmiştir. “harita.kent95.org” websitesi ile karar alıcılara veriye dayalı karar verme ve somut politika önerileri geliştirmeleri için güncel verileri anlaşılabilir şekilde sunmayı hedeflenmiştir. 

Üretilen interaktif platform yerel yönetimlerin çocuğa yönelik mevcut hizmetleri izlemelerini ve planladıkları hizmetlere yönelik strateji geliştirmelerini kolaylaştıran bir araç olarak tasarlanmıştır. Platform aynı zamanda kent sakinlerinin kentte verilen hizmetlerin detaylı bilgilerine erişebilmelerini sağlamaktadır.

Bu yıl, yerel yönetimlerin hizmet ve sosyal yardım verilerini her an ve kolaylıkla güncelleyebilecekleri kullanıcı dostu bir yönetici paneli (admin panel) tasarlanmıştır. Çok ortaklı bir çalışma ile geliştirilen Kent95 interaktif platformunun, tasarlanan yönetici paneli üzerinden, projenin esas faydalanıcısı yerel yönetimlerin iradesi ve diğer paydaşların desteğiyle güncel tutulması hedeflenmektedir. Önümüzdeki dönemde, İstanbul ve İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Kent95’in veriye dayalı politika aracı “harita.kent95.org” ve yönetici panel üzerine çalıştaylar gerçekleştirilecektir.

Go to Top